اولین نمایشگاه بین المللی استغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

خدمات برای رویداد

اولین نمایشگاه بین المللی استغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

اولین نمایشگاه بین المللی استغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی استغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران با هدف ارتقا کمی و کیفی صنعت کار،مشاغل از سوی کارفرما، معرفی کارفرما و ایجاد رقابت از تاریخ 5 الی 8 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور 150 شرکت انجام شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی استغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

غرفه سازی در اولین نمایشگاه بین المللی استغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

اولین نمایشگاه بین المللی استغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

اولین نمایشگاه بین المللی استغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی استغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران با هدف ارتقا کمی و کیفی صنعت کار،مشاغل از سوی کارفرما، معرفی کارفرما و ایجاد رقابت از تاریخ 5 الی 8 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور 150 شرکت انجام شد.

دکتر سمیعی رئیس اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران گفت: هدف ازبرگزاری نمایشگاه بین المللی کار ایران ارائه مشاغل از سوی کارفرما، معرفی کارفرما و ایجاد رقابت در بازار کار است.

وی پیرامون پیشینه برگزاری نمایشگاه کار ایران اظهار داشت: در گذشته نیز این نمایشگاه در دانشگاه ها و سازمان ها برگزار شده است ولی در حال حاضر در نمایشگاه بین المللی اولین بار است که این نمایشگاه به ارائه مشاغل از سوی کارفرما می پردازد.

سمیعی با اشاره به اینکه هدف اصلی برپایی این نمایشگاه ایجاد رقابت دربازار کار برای کارفرماست خاطر نشان کرد: 10 درصد از نمایشگاه بین المللی کار توسط شرکتهای خارجی و دانشگاه های خارجی اداره می شود.

وی پیرامون نحوه همکاری شرکتهای خارجی در نمایشگاه بین المللی کار تصریح کرد: شرکتهای خارجی در دو بخش دور کار و اعزام نیروی کار به خارج از کشور در نمایشگاه ارائه خدمت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه محصولی در این نمایشگاه ارائه نخواهد شد، تاکید کرد: ایجاد فرهنگ سازمانی در حوزه منابع انسانی ، خدمات در حوزه منابع انسانی ، ایجاد رقابت درحوزه منابع انسانی، شرکتها و کارگزاریها، ارائه فرصتهای شغلی از محصولات ارائه شده در این نمایشگاه است.

تقویم نمایشگاهی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی