نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات امنیتی، حفاظتی و آتش نشانی روسیه

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات امنیتی، حفاظتی و آتش نشانی روسیه

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات امنیتی، حفاظتی و آتش نشانی روسیه

۲۸ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/19)
۲ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/22)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات امنیتی، حفاظتی و آتش نشانی روسیه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات امنیتی، حفاظتی و آتش نشانی روسیه از 28 اسفند 1397 الی 2 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات امنیتی، حفاظتی و آتش نشانی روسیه

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات امنیتی، حفاظتی و آتش نشانی روسیه و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی