نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز

نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز

نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز

۲۶ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/17)
۲۹ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/20)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز هفدهمین دوره از تاریخ 26 الی 29 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در هفدهیمن نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز

غرفه سازی در هفدهیمن نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی