4
نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات گوانگجو چین

۱۵ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/06)
۱۷ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/08)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات گوانگجو چین از تاریخ 15 الی 17 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی