4
نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات گرمایش الکتریکی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات گرمایش الکتریکی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات گرمایش الکتریکی گوانگجو چین

۲۷ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/18)
۲۹ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/20)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات گرمایش الکتریکی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات گرمایش الکتریکی گوانگجو چین از تاریخ 27 الی 29 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات گرمایش الکتریکی گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات گرمایش الکتریکی گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی