نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی مسکو

نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی مسکو

نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی مسکو

۲۷ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/18)
۲۹ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/20)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی مسکو از 27 الی 29 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

عضویت در خبرنامه ایمیلی