نمایشگاه صدور خدمات فنی و مهندسی و صنعت احداث فناوری های نوین ساختمان و مسکن ایران تهران

نمایشگاه صدور خدمات فنی و مهندسی و صنعت احداث فناوری های نوین ساختمان و مسکن ایران تهران

نمایشگاه صدور خدمات فنی و مهندسی و صنعت احداث فناوری های نوین ساختمان و مسکن ایران تهران

۱۲ دی ۱۴۰۰ (2022/01/02)
۱۵ دی ۱۴۰۰ (2022/01/05)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه صدور خدمات فنی و مهندسی و صنعت احداث فناوری های نوین ساختمان و مسکن ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه صدور خدمات فنی و مهندسی و صنعت احداث فناوری های نوین ساختمان و مسکن تهران از تاریخ 12 الی 15دی 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه صدور خدمات فنی و مهندسی و صنعت احداث فناوری های نوین ساختمان و مسکن تهران

غرفه سازی در صدور خدمات فنی و مهندسی و صنعت احداث فناوری های نوین ساختمان و مسکن تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی