نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

۱۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/02)
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/05)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران از تاریخ 13 الی 16 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

غرفه سازی در نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی