نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ (2022/03/09)
۲۱ اسفند ۱۴۰۰ (2022/03/12)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران از تاریخ 18 الی 21 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

غرفه سازی در نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی