غرفه سازی شیرین عسل

غرفه سازی شیرین عسل

ساخت غرفه شیرین عسل در نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران

فضایی بالغ بر 500 متر مربع(بخشی از غرفه داخل سالن خلیج فارس به صورت جزیره و بخش دیگر در فضای باز نمایشگاه بین المللی ) با همکاری تیم 30 نفره

غرفه ساز : نمایشگاه سازان

14 July 2018
Check out our latest newsletter