غرفه سازی پتروشیمی جم

غرفه سازی پتروشیمی جم

ساخت غرفه پتروشیمی جم در نمایشگاه بین المللی پتروشیمی تهران

طراحی و اجرای غرفه سازی شرکت پتروشیمی جم در نمایشگاه پتروشیمی تهران در فضایی بالغ بر 300 متر که طبقه دوم نیز در مراحل طراحی غرفه به آن اضافه گردید.

غرفه سازی توسط نمایشگاه سازان

14 July 2018
Check out our latest newsletter