سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی نساجی لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore...

1402/07/21

1402/07/23

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore...

1402/07/28

1402/07/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی آب و انرژی ( PWE ) لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore...

1402/08/03

1402/08/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی لبنیات لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore...

1402/08/04

1402/08/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه مهندسی و ماشین آلات ( IEMA ) لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore...

1402/08/13

1402/08/15

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی لبنیات ( IDEX ) لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore...

1402/11/01

1402/11/02

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه مگا چرم لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore

1402/11/06

1402/11/08

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی دارو سازی و مراقبت بهداشتی لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore...

1402/12/02

1402/12/03

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی مبلمان ( PLFE ) لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore...

1403/04/24

1403/04/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

غرفه سازی در لاهور پاکستان
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه
نمایشگاه بین المللی مبلمان ( PLFE ) لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1403/04/24الی1403/04/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی آب و انرژی ( PWE ) لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی انرژی|نمایشگاه بین المللی صنعت آب

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1402/08/03الی1402/08/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1402/07/28الی1402/07/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی نساجی لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1402/07/21الی1402/07/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی انرژی ( PEEC ) لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی انرژی

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1402/06/23الی1402/06/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی ( IFTECH ) لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک|نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1402/06/16الی1402/06/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی دارو سازی و مراقبت بهداشتی لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت دارو

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1402/12/02الی1402/12/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه مگا چرم لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش و چرم

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1402/11/06الی1402/11/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لبنیات ( IDEX ) لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1402/11/01الی1402/11/02

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لبنیات لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1402/08/04الی1402/08/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه مهندسی و ماشین آلات ( IEMA ) لاهور پاکستان مرکز نمایشگاهی Expo Centre Lahore
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی لاهور (Expo Centre Lahore)

1402/08/13الی1402/08/15

مشاهده جزئیات