سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی پزشکی و بهداشت ( HEALTH ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1402/10/14

1402/10/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی نساجی ( TEXTILE ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1402/12/11

1402/12/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی تجارت و صنعتی (ITIF ASIA) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1402/12/17

1402/12/19

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی خودرو ( PAKISTAN AUTO SHOW ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1402/12/17

1402/12/19

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی نساجی ( TEXPO ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1403/03/06

1403/03/08

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان ( HVACR ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1403/03/19

1403/03/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ( FOOD ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1403/03/28

1403/03/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی ( GTex ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1403/05/13

1403/05/15

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی ( FOODAg ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1403/05/20

1403/05/22

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی داروسازی و ماشین آلات دارویی ( PHARMA API ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کر...

1403/07/06

1403/07/08

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/12/17الی1402/12/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/10/14الی1402/10/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی|نمایشگاه بین المللی صنعت دارو

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/07/06الی1403/07/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا|نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/05/20الی1403/05/22

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/05/13الی1403/05/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/03/28الی1403/03/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/03/19الی1403/03/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/03/06الی1403/03/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت|نمایشگاه بین المللی صنعت مارکتینگ|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/12/17الی1402/12/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/12/11الی1402/12/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/09/07الی1402/09/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/09/07الی1402/09/09

مشاهده جزئیات