تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه تهران مرکز نمایشگاهی مصلی امام خمینی

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران مرکز نمایشگاهی مصلی امام

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران مرکز نمایشگاهی مصلی امام در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی صنعت پست، تجارت الکترونیک و لجستیک هوشمند تهران ایران مرکز نمایشگاهی مصلی امام

تهران ایران مرکز نمایشگاهی مصلی امام خمینی (ره)

1403/03/08   الی   1403/03/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مدیریت و خدمات شهری

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند تهران ایران مرکز نمایشگاهی مصلی امام

تهران ایران مرکز نمایشگاهی مصلی امام

1403/04/11   الی   1403/04/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی صنعت دارو و داروسازی (ایران فارما) تهران ایران مرکز نمایشگاهی مصلی امام

تهران ایران مرکز نمایشگاهی مصلای امام

1403/07/05   الی   1403/07/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت معدن

نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی تهران ایران مرکز نمایشگاهی مصلی امام

تهران ایران مرکز نمایشگاهی مصلی امام

1403/07/12   الی   1403/07/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت

نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی (ایپاس) تهران ایران مرکز نمایشگاهی مصلی امام

تهران ایران مرکز نمایشگاهی مصلی امام

1403/07/24   الی   1403/07/27

مشاهده جزئیات