سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنعت فرودگاهی ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1402/09/28

1402/09/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت و ساز ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1402/12/07

1402/12/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ (Stone & Surface) ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1402/12/07

1402/12/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی ( LEAP ) ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1402/12/14

1402/12/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک و پتروشیمی ریاض عربستان سعودی مرکز نمایشگاهی ریاض...

1403/02/17

1403/02/20

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1403/02/17

1403/02/20

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی صنعت نور و صدا ( SLS ) ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1403/02/18

1403/02/20

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی (foodex) ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1403/05/22

1403/05/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی زیرساخت های شهری ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1403/06/19

1403/06/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی طراحی و دکوراسیون داخلی ( INDEX ) ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1403/06/27

1403/06/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1402/12/07الی1402/12/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل

ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1402/09/28الی1402/09/29

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد

ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/07/22الی1403/07/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مدیریت و خدمات شهری

عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/06/19الی1403/06/21

مشاهده جزئیات

عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/05/22الی1403/05/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی|نمایشگاه بین المللی صنعت لباس

ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/07/18الی1403/07/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی انرژی|نمایشگاه بین المللی صنعت آب|نمایشگاه بین المللی صنعت برق

عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1402/08/15الی1402/08/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/06/27الی1403/06/29

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/07/11الی1403/07/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت رسانه

عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/02/18الی1403/02/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/02/17الی1403/02/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

ریاض عربستان سعودی مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/02/17الی1403/02/20

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2