سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی کرمانشاه ایران

1402/07/24

1402/07/28

رزرو غرفه

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی کرمانشاه ایران

1402/08/10

1402/08/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان کرمانشاه ایران

1402/09/01

1402/09/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت و قطعات خودرو کرمانشاه ایران

1402/09/07

1402/09/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی فرش و تابلو فرش کرمانشاه ایران

1403/04/04

1403/04/09

رزرو غرفه

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات کرمانشاه ایران

1403/04/18

1403/04/23

رزرو غرفه

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی مبلمان ، صنایع چوب و دکوراسیون داخلی کرمانشاه ایران...

1403/05/09

1403/05/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی صنعت و تاسیسات ساختمان کرمانشاه ایران...

1403/05/24

1403/05/28

رزرو غرفه

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات ، درب و پنجره کرمانشاه ایران...

1403/05/24

1403/05/27

رزرو غرفه

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان کرمانشاه ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1402/09/01الی1402/09/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی کرمانشاه ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1402/08/10الی1402/08/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی کرمانشاه ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1402/07/24الی1402/07/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت و قطعات خودرو کرمانشاه ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

1402/09/07الی1402/09/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات ، درب و پنجره کرمانشاه ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/05/24الی1403/05/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت و تاسیسات ساختمان کرمانشاه ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/05/24الی1403/05/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مبلمان ، صنایع چوب و دکوراسیون داخلی کرمانشاه ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/05/09الی1403/05/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات کرمانشاه ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/04/18الی1403/04/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فرش و تابلو فرش کرمانشاه ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/04/04الی1403/04/09

مشاهده جزئیات