سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی کیش ایران

1402/07/04

1402/07/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد کیش ایران

1402/08/02

1402/08/04

رزرو غرفه

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک، بیمه و سرمایه) کیش ایران...

1402/08/15

1402/08/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم، گردشگری و هتلداری کیش ایران...

1402/09/01

1402/09/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان کیش ایران

1402/09/20

1402/09/24

رزرو غرفه

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی صنعت و مصالح ساختمان کیش ایران

1402/09/28

1402/10/01

رزرو غرفه

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی کیش ایران

1402/09/28

1402/10/01

رزرو غرفه

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش ایران

1402/10/12

1402/10/15

رزرو غرفه

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک کیش ایران

1402/10/12

1402/10/15

رزرو غرفه

غرفه سازی

10

نمایشگاه بین المللی شهر ایده آل کیش ایران

1402/10/25

1402/10/27

رزرو غرفه

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی

نمایشگاه بین المللی کیش

1402/10/12الی1402/10/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد کیش ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد

نمایشگاه بین المللی کیش

1402/08/02الی1402/08/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک کیش ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مرکز نمایشگاهی کیش

1402/10/12الی1402/10/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی کیش ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی انرژی|نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی کیش

1402/11/09الی1402/11/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک، بیمه و سرمایه) کیش ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت بورس و بانک

نمایشگاه بین المللی کیش

1402/08/15الی1402/08/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی کیش ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی کیش

1402/09/28الی1402/10/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی شهر ایده آل کیش ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی مدیریت و خدمات شهری

نمایشگاه بین المللی کیش

1402/10/25الی1402/10/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت و مصالح ساختمان کیش ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی کیش

1402/09/28الی1402/10/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی کیش ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ورزش

نمایشگاه بین المللی کیش

1402/07/04الی1402/07/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم، گردشگری و هتلداری کیش ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی کیش

1402/09/01الی1402/09/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان کیش ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی کیش

1402/09/20الی1402/09/24

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چرم، لباس و منسوجات کیش ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی کیش

-الی-

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2