نمایشگاه بین المللی زباله و بازیافت آننمایشگاه بین المللی مدیریت و خدمات شهری

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی زباله و بازیافت آن

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی زباله و بازیافت آن در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته (IWEX) تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/11/02   الی   1403/11/05

مشاهده جزئیات