نمایشگاه بین المللی صنعت ورزشنمایشگاه بین المللی لوازم ورزشی

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی لوازم ورزشی

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی لوازم ورزشی در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی صنعت ورزش

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی شیراز ایران

نمایشگاه بین المللی شیراز

1403/03/29   الی   1403/04/02

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی دستگاه های بدن سازی

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی مشهد ایران

نمایشگاه بین‌المللی مشهد

1403/07/19   الی   1403/07/22

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران ایران

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب

نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران

1403/11/12   الی   1403/11/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1404/03/07   الی   1404/03/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ورزش

نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی اصفهان ایران

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1404/03/09   الی   1404/03/12

مشاهده جزئیات