لیست شرکت کنندگان نمایشگاه انرژی های نو، تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی تهراناین لیست شامل اسامی شرکت ها، حوزه فعالیت، تلفن و آدرس میباشد.

 

جهت خرید از لینک زیر اقدام فرمایید: