لیست شرکت کنندگان نمایشگاه جامع صنایع دریایی ایران تهراناین لیست شامل اسامی شرکت ها، حوزه فعالیت، تلفن و آدرس میباشد.

 

جهت خرید فایل از لینک زیر اقدام فرمایید: