4
نمایشگاه بین المللی آموزش، پرورش، خدمات و تجهیزات آموزشی (یونیفرم مدارس، لوازم تحریر و …) شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی آموزش، پرورش، خدمات و تجهیزات آموزشی (یونیفرم مدارس، لوازم تحریر و …) شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی آموزش، پرورش، خدمات و تجهیزات آموزشی (یونیفرم مدارس، لوازم تحریر و …) شانگهای چین

۱۸ فروردین ۱۴۰۱ (2022/04/07)
۲۰ فروردین ۱۴۰۱ (2022/04/09)
مرکز نمایشگاهی شانگهای

نمایشگاه بین المللی آموزش، پرورش، خدمات و تجهیزات آموزشی (یونیفرم مدارس، لوازم تحریر و …) شانگهای چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی