نمایشگاه بین المللی اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

نمایشگاه بین المللی اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

نمایشگاه بین المللی اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/04/25)
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/04/28)
نمایشگاه بین المللی تهران
150 شرکت

نمایشگاه بین المللی اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی استغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران با هدف ارتقا کمی و کیفی صنعت کار،مشاغل از سوی کارفرما، معرفی کارفرما و ایجاد رقابت از تاریخ 5 الی 8 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور 150 شرکت انجام شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی استغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

غرفه سازی در اولین نمایشگاه بین المللی استغال ، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی