نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه

۱۷ آذر ۱۳۹۹ (2020/12/07)
۲۱ آذر ۱۳۹۹ (2020/12/11)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه از 17 الی 21 آذر 1399 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه

شرکت در نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی