نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه

۱۲ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/03)
۱۶ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/07)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه از 12 الی 16 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه

شرکت در نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی