نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاری روسیه

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاری روسیه

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاری روسیه

۳ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/24)
۷ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/28)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاری روسیه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاری روسیه از 3 الی 7 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاری روسیه

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاری روسیه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی