نمایشگاه بین المللی توانبخشی مسکو

نمایشگاه بین المللی توانبخشی مسکو

نمایشگاه بین المللی توانبخشی مسکو

۱۲ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/03)
۱۶ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/07)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی توانبخشی مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی توانبخشی مسکو از 12 الی 16 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی توانبخشی مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی توانبخشی مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی