نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک روسیه

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک روسیه

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک روسیه

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/17)
۳۰ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/19)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک روسیه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک روسیه از 28 الی 30 فروردین 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو برگزار شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک روسیه

شرکت در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک روسیه و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی