نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش مسکو

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش مسکو

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش مسکو

۱ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/23)
۳ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/25)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش مسکو از 1 الی 3 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی