4
نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری گردشگری شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری گردشگری شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری گردشگری شانگهای چین

۱۰ فروردین ۱۴۰۱ (2022/03/30)
۱۲ فروردین ۱۴۰۱ (2022/04/01)

نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری گردشگری شانگهای چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی