نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو

۲۸ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/19)
۱ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/21)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو از 28 اسفند 1397 الی 1 فرودین 1398 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی سیم و کابل مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی