نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مسکو

۲۲ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/11)
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/15)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مسکو از 22 الی 26 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی