نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

۱۴ دی ۱۳۹۸ (2020/01/04)
۱۷ دی ۱۳۹۸ (2020/01/07)
نمایشگاه بین المللی تهران
4.500 مترمربع
24 شرکت
سالن 5

نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران پنجمین دوره از تاریخ 14 الی 17 دی 1398 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی