نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی

نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی

نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی

۸ اسفند ۱۳۹۶ (2018/02/27)
۱۰ اسفند ۱۳۹۶ (2018/03/01)
نمایشگاه بین لمللی دبی

نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نمایشگاه فناوری دارویی دبی (DUPHAT) از تاریخ 8 الی 10 اسفند 1396 در نمایشگاه بین المللی دبی برگزار گردید.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی