نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی

نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی

نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی

۱۹ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/09)
۲۱ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/11)
نمایشگاه بین لمللی دبی

نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نمایشگاه فناوری دارویی دبی (DUPHAT) از تاریخ 19 الی 21 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی دبی برگزار خواهد گردید.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی فناوری دارویی دبی و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی