نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک و سبزیجات پکن چین

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک و سبزیجات پکن چین

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک و سبزیجات پکن چین

۲۰ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/11)
۲۲ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/13)

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک و سبزیجات پکن چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک و سبزیجات چین پکن ، در تاریخ 20 الی 22 مهر 1399 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک و سبزیجات چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک و سبزیجات چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی