4
نمایشگاه بین المللی پوشش و برش (نمایشگاه فیلم، نوار و نوارچسب) شنزن

نمایشگاه بین المللی پوشش و برش (نمایشگاه فیلم، نوار و نوارچسب) شنزن

نمایشگاه بین المللی پوشش و برش (نمایشگاه فیلم، نوار و نوارچسب) شنزن

۲۰ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/12)
۲۲ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/14)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی پوشش و برش (نمایشگاه فیلم، نوار و نوارچسب) شنزن

نمایشگاه بین المللی پوشش و برش (نمایشگاه فیلم، نوار و نوارچسب) شنزن چین ، در تاریخ 20 الی 22 مهر 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی پوشش و برش (نمایشگاه فیلم، نوار و نوارچسب) شنزن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی پوشش و برش (نمایشگاه فیلم، نوار و نوارچسب) شنزن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی