نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (لجستیک – حمل و نقل – خدمات شهری ) اصفهان

نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (لجستیک – حمل و نقل – خدمات شهری ) اصفهان

نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (لجستیک – حمل و نقل – خدمات شهری ) اصفهان

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/01)
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/04)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (لجستیک – حمل و نقل – خدمات شهری ) اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (لجستیک – حمل و نقل – خدمات شهری ) اصفهان از تاریخ 10 الی 13 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (لجستیک – حمل و نقل – خدمات شهری ) اصفهان 

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (لجستیک – حمل و نقل – خدمات شهری ) اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی