4
نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (لجستیک – حمل و نقل – خدمات شهری ) اصفهان

نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (لجستیک – حمل و نقل – خدمات شهری ) اصفهان

نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (لجستیک – حمل و نقل – خدمات شهری ) اصفهان

۱ دی ۱۴۰۰ (2021/12/22)
۴ دی ۱۴۰۰ (2021/12/25)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (لجستیک – حمل و نقل – خدمات شهری ) اصفهان

برگزاری نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (لجستیک – حمل و نقل – خدمات شهری ) اصفهان از تاریخ 1 الی 4 دی 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (لجستیک – حمل و نقل – خدمات شهری ) اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی