لیست شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ، صنایع و تجهیزات وابسته تهراناین لیست شامل اسامی شرکت ها، حوزه فعالیت، تلفن و آدرس میباشد.

 

جهت خرید از لینک زیر اقدام فرمایید: