لیست شرکت کنندگان نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهراناین لیست شامل اسامی شرکت ها، حوزه فعالیت، تلفن و آدرس میباشد.

 

جهت خرید از لینک زیر اقدام فرمایید: