4
نمایشگاه خدمات و محیط زیست شهری مشهد

نمایشگاه خدمات و محیط زیست شهری مشهد

نمایشگاه خدمات و محیط زیست شهری مشهد

۱۸ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/10)
۲۱ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/13)
نمایشگاه بین المللی مشهد
32 شرکت
دسترسی موضوعی
مدیریت و خدمات شهری

نمایشگاه خدمات و محیط زیست شهری مشهد

برگزاری نمایشگاه خدمات و محیط زیست شهری مشهد از تاریخ 18 تا 21 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه خدمات و محیط زیست شهری مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه خدمات و محیط زیست شهری مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی