10 عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی10 عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی

بازاریابی اساس جهش صادرات است

با وجود قضاوت های  گوناگونی که درباره بازاریابی و تبلیغات در سطح جهان به   گوش می رسد، اما تصور افزایش تولید ملی و شکوفایی اقتصادی بدون بازاریابی صحیح برای کالاها و خدمات تولیدی، نیز دشوار و گاه محال به نظر می رسد .

بازاریابی برای صادرات ، مهمترین شاخه بازرگانی بین المللی م ی باشد . بنگاه های اقتصادی آگاه به اصول علمی بازاریابی از طریق حضور در نمایشگاه های بین المللی بازرگانی و نمایشگاه های تخصصی، توانمندی های تولیدی خود را به مشتریان بالقوه و بالفعل عرضه می کنند و همواره درصدد نفوذ در بازارهای جدید و گسترش سهم در بازار می باشند .

بازاریابی از طریق نمایشگاه های بین المللی ، این فرصت را به مد یران بنگاه های اقتصادی می دهد که ضمن انجام فعالیت های برنامه ریزی شده برای افزایش فروش شان، با دستاوردهای رقبا نیز آشنا شوند و از قافلۀ علوم و فن آوری عقب نیفتند .

نمایشگاه های بین المللی  در واقع محیطی برای کسب اطلاعات لازم می باشد تا بتوان واحدهای تحقیق و توسعه در کنار واحدهای تولیدی را به سمت خلق ابتکارات تازه هدایت نمود و فروش آینده محصولات تولیدی را تضمین کرد .

در همین حال مدیران بنگاه های اقتصادی از طریق بازاریابی در نمایشگاه ها ، با سلیقۀمشتریان و درخواست های آنان آشنا می شوند و می توانند اطلاعات جمع آوری شده خود را بهبدنه تحقیق و توسعه و خطوط تولید منتقل کنند تا کالاهای موردنیاز مشتریان تهیه و تولید شود . کالاهایی که فروش آن از پیش تضمین می شود، زیرا متناسب با خواست متقاضیان، طراحی  و تولید شده است.

زمانی که بازاریابی صادراتی مدنظر می باشد ، مدیران بنگاه های اقتصادی باید دقت عمل بیشتری داشته باشند، زیرا بازارهای خارجی از معیارهای گاه متفاوت از بازار بازار داخلی تبعیت می کنند که بی اعتنایی به آنها ، به منزلۀ از دست دادن برخی بازارها می باشد .

برای مثال زمانی که ولتاژ برق شبکۀ سراسری در کشوری 110 ولت باشد ، باید دستگاه های برقی تولیدی توان وقابلیت کار با ولتاژ مذکور را داشته باشد . چنانچه تولیدکننده نسبت به این امر  بی اعتنا باشد ، مسلماً نمی تواند کالایش را در آن بازار به فروش رساند . بنابراین بخشی از فعالیت بازاریابی مربوط به جمع آوری اطلاعات از بازارهای هدف می باشد تا بتوان با جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، کالایی متناسب با تقاضای بازار صادراتی مورد هدف تولید و عرضه نمود .

شرکت کنندگان در نمایشگاه های بین المللی ، اغلب با درك دقی ق تهدیدات ، رقبا و  فرصت های موجود و کسب ایده های جدید برای پاسخگویی به نیازهای مصرف کنندگان کالایخود ، موقعیت خود را در جهت گسترش صادرات تقویت می کنند .

توجه به ساختار بازار در کشورهای مختلف ، سلیقه و قدرت خرید مردم ، دسترسی به بازارهای همسایه و … سبب می شود که تولیدکنندگان بتوانند محصولاتی را ارائه کنند که نه تنها در یک بازار، بلکه در کشورهای مجاور نیز خریدار داشته باشد و از طریق بازار اولیه ، صادرات مجدد شود .

بدون بازاریابی منطقی و اصولی ، احتمال از دست رفتن بازارهای موجود تحت تأثیر گسترش فعالیت های بازاریابی و تبلیغات رقبا وجود دارد . همان گونه که در سال های اخیر برای برخی کالاهای صادراتی ایران از جمله فرش ، چنین موقعیتی بوجود آمد و سهم ایران در بازار جهانی فرش کاهش یافته است . ازاین رو بازاریابی صادراتی ، حتی برای حفظ وضع موجود ضروری است .

برای انجام یک فعالیت بازاریابی صادراتی توأم با موفقیت ، قبل از هر چیز برنامه ریزی بازاریابی ضروری است . از آنجا که بازاریابی مجموعۀ فعالیت هایی را که از تولید کالا یا خدمت شروع می شود تا به بازار مصرف هدایت شود را در بر می گیرد ، مدیریت بازاریابی اهمیت بسزایی دارد . مدیریت بازاریابی شامل: برنامه ریزی ، سازمان دهی، اجرا و کنترلعملیات مربوط به بازاریابی می شود . این عملیات ازطریق ترویج ارتباطات، قیمت ، محصول ونحوه توزیع می باشد . برخی بازاریابی را ارایۀ محصول با قیمت مناسب و در زمان و مکان مناسب تعریف کرده اند .

این عوامل در کنار عواملی مانند فن آوری ، اقتصاد ، فرهنگ ، سیاست ، عرضه کنندگان و رقبای دیگر، مشتریان و قوانین و مقررات بازارها ، سیستم بازاریابی را شامل می شود . برای آنکه بازاریابی مؤثری برای صادرات انجام شود، ضرورت دارد که مدیران بنگاه های اقتصادی به برنامه ریزی مدون برای بازاریابی اهمیت دهند و آن را در سرلوحه وظایف خود قرار دهند .  ایجاد ارتباط با مصرف کنندگان از طریق ارایۀ اطلاعات مربوط به کالا یا خدمت ، برقراری تماس مستقیم با مشتریان از طریق حضور در نمایشگاه های بین المللی و تخصصی، داشتن روابط عمومی کا رآمد در مجموعۀ بنگاه اقتصادی برای تبادل اطلاعات میان مدیران و مخاطبان و برعکس ، انجام تبلیغات مؤثر و هدفمند برای ارایۀ پیام های لازم به مصرف کننده و جذب وی از طریق ابزارهای اطلاع رسانی و تبلیغات، تأمین و تولید کالاها با کیفیت و قیمت مناسب برای پاسخگویی به تقاضای مصرف کنندگان ، توزیع گسترده کالا و در دسترس قرار گرفتن آنها ، داشتن ذخیره انباری مناسب برای عرضه به موقع کالا در شرایط افزایش تقاضای مؤثر ، به کارگیری از ابزار وسیستم های حمل ونقل مناسب که کالاها را به سلامت به مقصد برساند ، استفاده از بسته بندی های  مناسب و جذاب و … همگی در افزایش فروش بنگاه اقتصادی و انجام موفقیت آمیز عملیات بازاریابی مؤثر می باشند و همانند زنجیره های بازاریابیمی باشند که اتصال آنها می تواند هدف رشد صادرات را میسر سازد .

انجام موفقیت آمیز بازاریابی صادراتی به موارد دیگری نیز بس تگی دارد که یکی از انتخاب بازار هدف می باشدکه این انتخاب می بایست برمبنای مطالعات میدانی و نیز جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها صورت پذیرد . برای رشد صادرات،لازم است مقررات واردات کالا به بازار هدف ، ترخیص کالا از گمرك ، کانال های توزیع کالا در بازار و … جمع آوری شود و سازماندهی لازم برای ارایۀ به موقع کالاها و خدمات به مصرف کنندگان در بازار موردنظر صورت پذیرد .

بازاریابی صادراتی به موضوع قیمت و کیفیت کالا و جایگزین های آن و کالاهای مشابه رقبا اهمیت می دهد و لذا می بایست ضمن تعدیل مناسب قیمت ، ارتقاء کیفیت ، بسته بندی مناسب و … به تبلیغات در رسانه های جمعی نیز توجه شود تا بتوان مشتریان احتمالی را به مشتریان حتمی کالا یا خدمت صادراتی تبدیل کرد .

درنمایشگاه های بین المللی که تولیدکنندگان بیشتری فرصت حضور و تبلیغ و بازاریابی دارند، چنانچه مدیران بنگاه های اقتص ادی از برنامه ریزی کامل و مدونی تبعیت نکنند و از اطلاعات بازار در راستای جلب مشتریان استفاده نکنند، چه بسا که سهمشان را در بازار به دیگران واگذار نمایند .

بازاریابی بین المللی در واقع پاسخ بنگاه های اقتصادی به چالش های تجارت  بین المللی می باشد و این مفهو م شامل صادرات و واردات می شود . اهمیت بازاریابی و دیگر خدمات تجاری، از افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص جهان و افزایش رقابت میان بنگاه های اقتصادی برای گسترش سهم در بازار ناشی شده است . از این رو برای دستیابی به هدف جهش صادراتی ، توجه به موضوع بازاریابی کالاهای قابل صدور ، الزامی است .

جمع آوری اطلاعات بازارهای هدف و انتقال آن به بدنه تولید ، می تواند در تهیه و تدارك کالاهای قابل رقابت در بازارهای موردنظر ، مؤثر باشد و به رشد صادرات کمک بسزایی نماید.

ادامه دارد …

مطالب مرتبط با عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور

مطلب 1   مطلب 2   مطلب 3   مطلب 4    مطلب 5   مطلب 6   مطلب 7   مطلب 8   مطلب 9   مطلب 10   مطلب 11   مطلب 12   مطلب 13   مطلب 14   مطلب 15   مطلب 16   مطلب 17

شرکت نمایشگاه سازان با بیش از 14 سال سابقه در امر برگزاری نمایشگاه بین المللی ، همایش ، طراحی و غرفه سازی آماده ارائه مشاوره و همکاری با شما عزیزان می باشد.جهت ثبت نام در نمایشگاه بین المللی و غرفه سازی در تهران ، غرفه سازی در تبریز ، غرفه سازی در اصفهان ، غرفه سازی در شیراز ، غرفه سازی در مشهد و غرفه سازی در کیش با ما تماس بگیرید.