3 عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی3 عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی

امروزه نمایشگاه ها نقش عمده ای دربازاریابی دارند که دربعد داخلی وخارجی قابل   بررسی است . حضور در نمایشگاه بین المللی بعنوان یک فرصت برای واحد ه ای تولیدی جهت نمایش کالاهای تولید شده به حساب می آیند و نقش بسیار مهمی را در بازاریابی بین المللی بازی می کند چرا که امکان مقایسه سریع میان کالاهای تولیده شده در یک مکان را فراهم می کند. محقق در جستجوی یافتن عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های  بازرگانی خارج از کشور است .

سوال هایی که در این مقاله (تا انتها) پاسخ داده میشود :

 1. چه عواملی در موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور مؤثر هستند؟
 2. در بین عوامل مؤثر در موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی خارج ازکشور ترتیب اولویت با توجه به اهمیت کدام است؟
 3. آیا روش ن بودن اهداف شرکت برای مشارکت در نمایشگاه سبب موفقیت آن در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور است؟  
 4. آیا شناخت بازار مورد نظر توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور است؟
 5. آیا ارائه کالاهای مناسب توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور است؟
 6. آیا طراحی مطلوب غرفه ها توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور است؟
 7. آیا شناخت قوانین گمرکی کشور موردنظر توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور است؟ 8 – آیا ضعف برنامه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور است؟  
 8. آیا برقرار شدن ارتباط مؤثر حضوری توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاههای بازرگانی خارج از کشور است؟
 9. آیا پیگیری از نتایج نمایشگاه توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور است؟  

در سوال ھا و فرضیه ھای این مقاله منظور از”شرکت” ھمان شرکت مشارکت کننده در نمایشگاه ھای خارج از کشور است.

براساس نقطه نظرات متخصصین و نیز بررسی کارشناسی ، عوامل مؤثر عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی  دردو بخش کلی تقسیم می شود

 • اول اینکه عوامل اقتصادی ، سیاسی ، جغرافیایی ، تکنولوژی و … به متولی برگزاری نمایشگاه جهت انتخاب کشور موردنظر برمی گردد
 • دوم اینکه روشن بودن اهداف شرکت برای مشارکت در نمایشگاه، شناخت بازار موردنظر ، ارائه کالاهای مناسب، طراحی مطلوب غرفه ها، شناخت قوانین گمرکی کشور مورد نظر، برنامه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی، برقرار شدن ارتباط مؤثر حضوری و پیگیری از نتایج نمایشگاه که به شرکت های تولیدکنندهمربوط است.

بنابراین فرضیات زیر مطرح است که عبارتند از :

 • روشن بودن اهداف شرکت برای مشارکت در نمایشگاه سبب موفقیت آن در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور می شود.
 • شناخت بازار مورد نظر توسط شرکت سبب موفقیت آن درنمایشگاه های با زرگانی خارج ازکشور می شود.  
 • ارائه کالاهای مناسب توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه های  بازرگانی خارج از کشور می شود.  
 • طراحی مطلوب غرفه ها توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور می شود.  
 • شناخت قوانین گمرکی کشور مورد نظر توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور می شود.  
 • برنامه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور می شود.  
 • برقرار شدن ارتباط مؤثر حضوری توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور می شود.  
 • پیگیری از نتایج نمایشگاه توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه های بازرگانیخارج از کشور می شود.

متغیرهای تحقیق انجام یافته

در این تحقیق عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور متغیر وابسته است و روشن بودن اهداف شرکت برای مشارکت در نمایشگاه، شناخت بازار موردنظر، ارائه کالاهای مناسب،  طراحی مطلوب غرفه ها، شناخت قوانین گمرکی کشور مورد نظر، برنامه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی، برقرارشدن ارتباط مؤثر حضوری و پیگیری از نتایج نمایشگاه متغیرهای مستقل می باشند و همچنین متغیرهای مداخله گر همچون عوامل اقتصادی ، سیاسی ، جغرافیایی و تکنولوژیکی نیز وجود دارند که بعد مکانی این تحقیقات در سطح کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی اس.

نمایشگاه های زیر در چارچوب فرضیه های ارائه شده و محور اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است:

 1. بیست و سومین نمایشکاه بین المللی کالاهای مصرفی بخارست – رومانی
 2. سی و نهمین نمایشگاه بین المللی الجزیره – الجزایر
 3. پنجاه وسومین نمایشگاه بین المللی دمشق – سوریه
 4. چهل و یکمین نمایشگاه بین المللی سنگ ورونا – ایتالیا
 5. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سایتکس – آفریقای جنوبی
 6. نمایشگاه بین المللی مواد غذایی سیال پاریس – فرانسه
 7. بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کوبا – هاوانا
 8. بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی دهلی نو – هندوستان
 9. یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی میلان – ایتالیا
 10. بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سودان – خارطوم

تعریف واژه های تخصصی

 • سازمان توسعه تجارت ایران

نهاد دولتی وابسته به وزارت بازرگانی است که متولی امر برنامه ریزی صادراتی و صدور مجوز برای برگزاری کلیه نمایشگاه های داخلی و خارج از کشور می باشد.

 • شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

این شرکت به منظور هماهنگی و رشد و توسعه امور نمایشگاهی در داخل کشور بوجود آمد. متمرکز  نمودن امور مربوط به برگزاری نمایشگاه ها ی تخصصی- اختصاصی و بین المللی بازرگانی در داخل و خارج از کشور (کلیه اقدامات اجرائی نظیر آگهی ثبت نام، تهیه سالن، غرفه بندی، پذیرش، تبلیغات، دعوت از بازدیدکنندگان و ..) ، همکاری با اتحادیه نمایشگاه های جهانی و قبول عضویت آنها و شرکت در سیمنارهاو کنفرانس های مربوطه واقدام به تشکیل این گونه مجامع در ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و برگزاری همایش ها ملی و بین المللی در راستای تحقق اهداف و سیاست های توسعه صادرات و معرف دستاوردها و تولیدات صنعتی، معدنی، کشاورزی، و خدمات بازرگانی ، فنی و مهندسی کشور و از دیگر اهداف تشکیل این شرکت می باشد.

 • مدیر غرفه

فردی است که از طرف واحد تولیدی به منظور سرپرستی و هدایت پرسنل مستقر و هم چنین نظارت بر آرایش و چیدمان و مذاکره با بازدیدکنندگان در غرفه استقرار می یابد .

 • مشارکت کننده

واحد تولیدی که کلیه مراحل پذیرش در نمایشگاه را سپری نموده و فضای مشخصی جهت ارائه کالاها و محصولات خود اجاره نموده است .

 • تبلیغات و اطلاع رسانی

فعالیتی که در جهت معرفی نمایشگاه صورت می پذیرد و طی آن زمان و مکان برگزاری و ویژگی کالاهای عرضه شده با هدف جذب بازدیدکنندگان صورت می پذیرد .

 • خدمات و امکانات برگزاری :

آن دسته ازلوازم سخت افزاری جهت برگزاری یک نمایشگاه از قبیل سالن ،   امکانات رفاهی، سیستم غرفه بندی و هم چنین نرم افزاری از قبیل اطلاعات و برنامه ریزی و غیره .

 • ارتباط حضوری

امکان تبادل اطلاعات فی مابین غرفه داران و بازدیدکنندگان به سهولت و قابل فهم .

 • فرهنگ نمایشگاهی

شناخت نقاط مثبت و قابل اهمیت حضور در یک نمایشگاه و چگونگی  حضور و دلایل انتخاب یک نمایشگاه

 • ویژگی های کالاهای مناسب

قیمت در حد بازارهای جهانی ، طراحی و بسته بندی شکیل ، کیفیت مواد اولیه و دارا بودن استانداردهای جهانی و ویژگی های یک کالای قابل صدور می باشد .

 • موفقیت نمایشگاه

در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور یک نمایشگاهی موفق قلمداد می شود که مشارکت کننده موفق به عقد قرارداد تجاری جهت صادرات کالا شوند .

عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی ادامه دارد …

مطالب مرتبط با عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور

مطلب 1   مطلب 2   مطلب 3   مطلب 4    مطلب 5   مطلب 6   مطلب 7   مطلب 8   مطلب 9   مطلب 10   مطلب 11   مطلب 12   مطلب 13   مطلب 14   مطلب 15   مطلب 16   مطلب 17

شرکت نمایشگاه سازان با بیش از 14 سال سابقه در امر برگزاری نمایشگاه بین المللی ، همایش ، طراحی و غرفه سازی آماده ارائه مشاوره و همکاری با شما عزیزان می باشد.جهت ثبت نام در نمایشگاه بین المللی و غرفه سازی در تهران ، غرفه سازی در تبریز ، غرفه سازی در اصفهان ، غرفه سازی در شیراز ، غرفه سازی در مشهد و غرفه سازی در کیش با ما تماس بگیرید.