سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد ایران

1402/09/16

1402/09/19

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی تجارت الکترونیک، مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات شیراز ایران...

1402/09/21

1402/09/24

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایران تلکام) تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئو...

1402/10/02

1402/10/05

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت مالی و کسب و کار (iFX EXPO) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC...

1402/10/27

1402/10/28

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی ( LEAP ) ریاض عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض...

1402/12/14

1402/12/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات ( GISEC ) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC...

1403/02/03

1403/02/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات ( Sviaz ) روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/02/04

1403/02/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی تجارت الکترونیک،کامپیوتر ( الکامپ ) تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/04/05

1403/04/08

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات دمشق سوریه ( HiTech ) مرکز نمایشگاهی دمشق...

1403/04/12

1403/04/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری و نوآوری آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1403/09/11

1403/09/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1402/10/02الی1402/10/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی مسکو

1403/02/04الی1403/02/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1403/02/03الی1403/02/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1402/12/14الی1402/12/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت بورس و بانک

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1402/10/27الی1402/10/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

دمشق سوریه مرکز نمایشگاهی دمشق

1403/04/12الی1403/04/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی باکو

1403/09/11الی1403/09/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت رسانه|نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی تبریز

1402/09/14الی1402/09/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی مشهد

1402/09/16الی1402/09/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی مشهد

1402/08/10الی1402/08/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی|نمایشگاه بین المللی مدیریت و خدمات شهری

نمایشگاه بین المللی مشهد

1402/08/10الی1402/08/13

مشاهده جزئیات

محل دائمی نمایشگاه های تهران سئول

1403/04/05الی1403/04/08

مشاهده جزئیات