سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری گوانگژو چین مرکز نمایشگاهی کانتون...

1402/09/25

1402/09/27

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان (Karavanist) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/10/16

1402/10/24

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم و گردشگری شیراز ایران

1402/11/10

1402/11/13

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم ( emitt ) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/11/17

1402/11/20

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم و گردشگری تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/11/23

1402/11/26

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم و گردشگری (AITF) آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1403/01/15

1403/01/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری (Hotel Show) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC...

1403/03/15

1403/03/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/04/15

1403/04/18

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری ( CTDYKH ) مسکو روسیه مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/06/27

1403/06/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری دوحه قطر مرکز نمایشگاهی DECC...

1403/08/22

1403/08/24

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

1403/06/27الی1403/06/29

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

قطر مرکز نمایشگاهی DECC

1403/08/22الی1403/08/24

مشاهده جزئیات

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1403/03/15الی1403/03/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

گوانگژو چین مرکز نمایشگاهی کانتون

1402/09/25الی1402/09/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

قطر مرکز نمایشگاهی DECC

1403/09/05الی1403/09/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان

1403/01/15الی1403/01/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت بازی و سرگرمی|نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی استانبول CNR Fair Center

1402/09/08الی1402/09/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی کیش

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1403/04/15الی1403/04/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی شیراز

1402/11/10الی1402/11/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1402/11/23الی1402/11/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی استانبول Tuyap Fair Center

1402/10/16الی1402/10/24

مشاهده جزئیات