نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگرینمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم، گردشگری و هتلداری کیش

مرکز نمایشگاه‌‌های بین‌المللی کیش

1403/02/30   الی   1403/03/02

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی آفرود و کمپینگ

نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن (BITE)

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/03/25   الی   1403/03/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی, هدیه و سوغاتی

نمایشگاه صنایع دستی مشهد ایران

نمایشگاه بین‌المللی مشهد

1403/04/05   الی   1403/04/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی آفرود و کمپینگ

نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم و گردشگری چین شانگهای

مرکز نمایشگاهی SNIEC شانگهای

1403/04/13   الی   1403/04/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی, هدیه و سوغاتی

نمایشگاه بین المللی هدایا، سوغات و صنایع دستی روسیه (IPSA) مسکو

نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

1403/06/15   الی   1403/06/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی, هدیه و سوغاتی

نمايشگاه بين المللي صنایع دستی تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/06/25   الی   1403/06/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری مسکو روسیه (CTDYKH)

نمایشگاه بین المللی مسکو

1403/06/27   الی   1403/06/29

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی, هدیه و سوغاتی

نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم و گردشگری اصفهان ایران

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/07/05   الی   1403/07/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری و گردشگری شیراز ایران

نمایشگاه بین المللی شیراز

1403/08/08   الی   1403/08/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری دوحه قطر مرکز نمایشگاهی DECC

قطر مرکز نمایشگاهی DECC

1403/08/22   الی   1403/08/24

مشاهده جزئیات