نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی کیش

مرکز نمایشگاه‌‌های بین‌المللی کیش

1403/09/20   الی   1403/09/23

مشاهده جزئیات