گواهی نامه هاگواهینامه حفاظت فنی و بهداشت کار Iso10002 Exhibitionmakers گواهینامه مدیریت رویداد از انگلستان
گواهینامه HSE (بهداشت و ایمنی کار ) ایزو10002 مدیریت رویداد از انگلستان
ISO 9001
ایزو 9001