گواهی نامه هاIso10002 Exhibitionmakers
گواهینامه HSE (بهداشت و ایمنی کار )ایزو10002مدیریت رویداد از انگلستان
ایزو 9001