نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ایران

نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ایران

نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ایران

۲۴ تیر ۱۳۹۹ (2020/07/14)
۲۷ تیر ۱۳۹۹ (2020/07/17)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ایران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ایران از تاریخ 24 الی 27 تیر 1399 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی