نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی مسکو

نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی مسکو

نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی مسکو

۱۱ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/01)
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/01)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی مسکو 11 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی نان و شیرینی مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی