4
نمایشگاه بین المللی تجهیزات عروسی هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی تجهیزات عروسی هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی تجهیزات عروسی هنگ کنگ چین

۱۳ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/04)
۱۵ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/06)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی تجهیزات عروسی هنگ کنگ چین

برگزاری نمایشگاه تجهیزات عروسی هنگ کنگ از تاریخ 13 الی 15 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه تجهیزات عروسی هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه تجهیزات عروسی هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی