نمایشگاه تجهیزات و فن آوری های برودتی و گازهای صنعتی روسیه مسکو

نمایشگاه تجهیزات و فن آوری های برودتی و گازهای صنعتی روسیه مسکو

نمایشگاه تجهیزات و فن آوری های برودتی و گازهای صنعتی روسیه مسکو

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/07)
۱۸ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/09)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه تجهیزات و فن آوری های برودتی و گازهای صنعتی روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تجهیزات و فن آوری های برودتی و گازهای صنعتی مسکو از 16 الی 19 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی نمایشگاه تجهیزات و فن آوری های برودتی و گازهای صنعتی مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللینمایشگاه تجهیزات و فن آوری های برودتی و گازهای صنعتی مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی