نمایشگاه سیستم های یکپارچه روسیه مسکو

نمایشگاه سیستم های یکپارچه روسیه مسکو

نمایشگاه سیستم های یکپارچه روسیه مسکو

۶ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/27)
۸ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/29)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه سیستم های یکپارچه روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه سیستم های یکپارچه روسیه مسکو از 6 الی 8 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه سیستم های یکپارچه روسیه مسکو

شرکت در نمایشگاه سیستم های یکپارچه روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی