نمایشگاه اپلیکیشن ایران تهران

نمایشگاه اپلیکیشن ایران تهران

نمایشگاه اپلیکیشن ایران تهران

۹ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/29)
۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/01)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه اپلیکیشن ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه اپلیکیشن ایران تهران از تاریخ 9 الی 12 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی اپلیکیشن تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی اپلیکیشن ایران تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی